Registration & Certificates IWoDA'22

l

Registration

IWoDA attendees will be able to interact with keynote and invited speakers during the sessions. Participation is free of charge, but registration is compulsory. The registration deadline is 30th June, 2022.

  Name (required)

  Surname (required)

  Affiliation(educational institution) (required)

  Address (required)

  Email (required)

  Phone (required)

  Choose the right status: (required)

  Choose a panel (you may choose one, two or three): (required)

  Choose the requested certificate:

  Enter the characters
  captcha

  Aviso legal

  Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no ficheiro “Xestión de actividades culturais”, cuxa finalidade é a “xestión dos congresos e reunións científicas, proxectos e actividades culturais, xestión de proxectos culturais: difusión e divulgación de actividades culturais a través de publicacións impresas, web, radio e televisión etc”. Estes datos non poderán ser cedidos, salvo no previsto na Lei. O órgano responsable do ficheiro é a Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua da Universidade de Santiago de Compostela, e a dirección onde o interesado poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, ante o mesmo, é Casa Jimena y Elisa Fernández de la Vega; Rúa Casas Reais, 8; 15782 Santiago de Compostela, de todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

  h

  Certificates

  Certificates. Speakers will receive a certificate of presentation stating attendance hours. Likewise, registered attendees will be provided with a certificate of attendance including the workshop hours.
  In addition to attendance certificates, upon full whorkshop attendance and completion of the proposed activity, instructors can be awarded an Activity Training Assessment Certificate (A.T.A.C) accredited by Xunta de Galicia (application pending confirmation), while USC and UVigo students can apply for 1 free choice ECTS. Further instructions available at:  

  l

  Matrícula

  Los asistentes a IWoDA podrán interactuar con oradores principales e invitados durante las sesiones. La participación es gratuita, pero el registro es obligatorio. El plazo de inscripción finaliza el 30 de junio de 2022.

   

   Nombre (obligatorio)

   Apellido(s) (obligatorio)

   Afiliación académica (obligatorio)

   Dirección (obligatorio)

   Dirección de correo electrónico (obligatorio)

   Teléfono (obligatorio)


   Escoja un panel (se puede elegir uno, dos o tres): (obligatorio)

   Escoja tipo de certificado solicitado:

   Escriba los caracteres:
   captcha

   Aviso legal

   Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no ficheiro “Xestión de actividades culturais”, cuxa finalidade é a “xestión dos congresos e reunións científicas, proxectos e actividades culturais, xestión de proxectos culturais: difusión e divulgación de actividades culturais a través de publicacións impresas, web, radio e televisión etc”. Estes datos non poderán ser cedidos, salvo no previsto na Lei. O órgano responsable do ficheiro é a Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua da Universidade de Santiago de Compostela, e a dirección onde o interesado poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, ante o mesmo, é Casa Jimena y Elisa Fernández de la Vega; Rúa Casas Reais, 8; 15782 Santiago de Compostela, de todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

   h

   Certificados

   Los ponentes recibirán un certificado de presentación que indicará las horas de asistencia. Asimismo, a los asistentes inscritos se les entregará un certificado de asistencia con las horas del taller.

   Además de los certificados de asistencia, tras la asistencia completa al taller y la realización de la actividad propuesta, el profesorado podrá obtener un Certificado de Evaluación de la Actividad Formativa (C.E.A.F.) acreditado por la Xunta de Galicia (solicitud pendiente de confirmación), mientras que el alumnado de la USC y UVigo podrán solicitar 1 ECTS de libre elección. Más instrucciones disponibles en: